Kıdvetü'l-emasil ve'l-akran adalar voyvodası olan bizüm Receb Ağa zide kadruhu ba’de's-selâm inha olan budur ki: Cezire-i Andrada vaki büyük kenise ki Aya demekle mâruf nam kenise ruhbanları bu canibe gelüb bundan akdem mürur ve ubur eden voyvodalar bi-vech ve hilâf-ı şer bunları rencide ve remide eyleyüb nice akçelerin aldıkların ilâm edüb rencide olınmamak babında metkub taleb eyledükleri ecilden tahrir olınub verilmişdir. Gerekdir ki: Sair voyvodalar gibi mezburleri hilâf-ı şer rencide ve remide etmeyüb fehva-yı mektub ile amel eyleyesin. Baki ve's-selâm. El-kapudan Halil Paşa muzaffer.

Osmanlıca Kitaplar