20 Muharrem 1135 - 20/10/1722 - Ma-fihi mine'l-keşf ve't-tahrir el-abd el-fakir ileyhu azze şanuhu Hasan el-müvella hilâfeten bi-cezire-i Andra ufiye anhu (mühür). Sebeb-i tahrir-i kitab-ı şer’î oldur ki: Medine-i Sakız muzafatından Bahr-ı Sefid'de vaki cezire-i Andra kuralarından Mesi nam karye papazları ve kocaları meclis-i şer-i hatır lazımü't-tevkirde her birileri ikrar-ı tam ve bast ane'l-meram edüb karye-i merkum kurbında Panaya demekle mâruf nam kenisemüzün papazı olan papa Mihal veled-i papa Matyo bi-emri'llah taalâ kaza-yı asumani vaki olub kenise-i merkum dahilinde fevt ü mürd oldı mahall-i merkume varılub ba'de'n-nazar keşf ü tahrir ve yedimize hüccet-i şer’iye i’ta olınmasını taleb ederüz dedüklerinde fakir dahi zeyl-i kitabda muharrerü'l-esami olan kimesneler ile mehall-i merkume varılub nazar oldukda fi'l-hakika bi-emri'llah taalâ kaza-yı asumaniye uğrayub helak u mürd olduğı müşahede olınub işbu vesika-ı enika ale-ma-hüve'l-hakika ketb olınub yed-i talibe def vaz olındı. Hurrirehu fi'l-yevmi'l-işrin fi şehr-i Muharremi'l-haram li-sene el-hams ve selasin ve mie ve elf. Şühudü'l-hal: Yorğaki veled-i Andoni. Peraki veled-i Andoni. Linardo veled-i İstamatelo. Yanaki veled-i Nikola. Vasıl veled-i Mihal. Gayrihim. 

Osmanlıca Kitaplar