Devletlü ve saadetlü ve izzetlü ve fukara ve zuafaya merhametlü sultanum hazretlerinün hak-i pay kem-ya misallarına zeyl-i kitabda mesturü'l-esami olan Kızılhisar fukaralarınun mahfil-i makalları bu dur ki: Cezire-i Andra'da vaki Panaya nam manastır rahibleri bu canibe gelüb takrir-i kelâm edüb bâzı kimesneler manastıra gelüb hilâf-ı şer-i şerif ve mugayir-i kanun-ı münif bizi kemal-ı mertebe rencide ve remide edüb hasbeten li'llah keyfiyet-i ahvalumuzı sahib-i saadet kapudan paşa beseru'llah taalâ […] hazretlerinün hak-i pay-ı şeriflerine ilâm ediverin deyü ilhah ve ibram eyledükleri ecilden öyle olsa mezburun rahibler iyü adamlar olub ayende ve revende müslümanlara kemal-ı mertebede riayet ü hidmet eyledüklerinden maada bâzı zamanda küffar-ı haksar-ı bed-kirdar çekdürir gemileri ve burtunları ol canibe varduklarında kâfir ... mezbur manastıra varub müslüman içün tecessüs edüb ve havadisden haber sorub ve bâzı evkatda anda müslüman bulınub asla ve kat’a ele vermeyüb ale'l-kadri'l-imkan sadakat üzre hıfz u muavenet eyledüklerinde niçe defa vaki olmuşdur bu ana değin hiyanetleri sudur ve nâ-makul vaz etmiş değiller ... eyledüklerin bildürüb ol ki vaki-i haldir hak-ı pay-i saadet-bahşa arz olındı. Baki ferman-ı müruvvetlü sultanum hazretlerinündür. El-fakir Mehmed Çavuş (mühür). El-fakir Ahmed Çavuş (mühür). El-muharrer fi haza'l-mekal mutabık bi-hakikati'l-hal. Harrerehu el-fakir Mahmud el-kadı bi-Kızılhisar ufiye anhu (mühür). Bende-i Ali er-racil (mühür). Bende-i Mehmed ez-zaim (mühür). Bende-i Mustafa Ağa (mühür). Bende-i Mustafa Ağa [...] (mühür). Ma-hüve'l-muharrer fihi vaki […] fihi. Hurrirehu el-fakir Mehmed el-müstaid (mühür). Bende-i Elhac Receb (mühür). El-fakir İbrahim el-müstahfız (mühür). Ale vechi'ş-şehadet Fazli el-imam (mühür). Ser-bölük Mehmed Ali (mühür). Bende-i Musa (mühür). El-fakir Hasan bin Nasuh (mühür). El-fakir Mustafa el-hatib (mühür). Mustafa Ağa Balı-zade (mühür). Ve sahh ma-fihi ve sahh ma-yahvihi ve ene'l-fakir Mehmed el-Kâtib (mühür). Bende-i Hüseyin er-racil (mühür). Bende-i Cafer (mühür). Bende-i Fazlullah (mühür). Bende-i Ali (mühür). Salıh Mustafa (mühür). El-fakir Musa bin Murad (mühür). Mine'l-cümleti'l-muhzırin Yusuf er-racil (mühür). El-fakir Mustafa [...] (mühür). Balı yeniçeri (mühür).

Osmanlıca Kitaplar