25 Cemaziyülevvel 1123 - 30/6/1711 - Cezire-i Andra kuralarından Banokasrı nam karye mütemekkinlerinden iken bundan akdem halik olan Yanuli nam halikün veraseti zevce-i metrukesi Francezko nam nasraniye ile babası Betakya ve anası İrini nam nasraniyeye münhasıra olduğı şer’an zahir ve mütebeyyen oldukdan sonra beyne'l-verese taksim ü tahrir olınan terekeleridir ki ber vech-i ati zikr olınur. Hurrire fi'l-yevmi'l-hamis ve'l-işrin min şehr-i Cemaziyülula li-sene selase ve işrin ve mie ve elf. Kule nısf, guruş: 20,5. Değirmen nısf, guruş: 46. Bağçe kıt’a 1, guruş: 55. Tencere ma kapak, guruş: 1,5. Altun but? 1, guruş: 5. Mor tulma? ma kemha ton?, guruş: 6. Siyah ayna 1, guruş: 1. Fuçı 2, guruş: 3. Sandık 1, guruş: 2. İnek 1, guruş: 4,5. Iskano? 1, guruş: 1. Küp 1, guruş: 0,5. Yekun-i cem: 146. Yalnız yüz kırk altı guruşdur. Minha el-ihracat: Nafaka iddet, guruş: 13. Muavenet sükna, guruş: 1. Sahhü'l-baki: 132. Yalnız yüz otuz iki guruşdur. Hisse-i zevce, guruş: 33. Hisse-i ab, guruş: 66. Hisse-i âm, guruş: 33. Hurrire haza ed-defter bi-marifetihi el-fakir ileyhu azze şanuhu Şeyh Hüseyin el-müvella hilâfeten bi-cezire-i Andra ufiye anhu (mühür). 

Osmanlıca Kitaplar