23 Safer 1204 - 1/11/1789 - Vech-i tahrir-i huruf budur ki: İşbu bin iki yüz dört senesi mah-ı Saferi'l-hayr yiğirmi üçinci güni bir kıt’a çernik tabir olınur sefineye mutasarrıf olan Andralı Nikolaki reis mutasarrıf oldığı sefinesini işbu darende-i tezkere Tomaz oğlı Nikolaki zimmiye yalnız altı yüz guruş füruht eyleyüb mesfur mutasarrıf oldığı sefinesinün kanun-ı padişahi ve ba hatt-ı hümayun iktiza eden rüsum-ı masdariyesin canib-i mîrîye eda etmekle yedine işbu masdariye tezkeresi verildi. Fi 23 S[afer] 1204. Ali emin-i masdariye-i Galata hâlâ  

Osmanlıca Kitaplar