1231 [maliye] - 1/3/1816 - […] veled Nıkola Bahr-i Sefid'de kâin Andra ceziresi reayasınun cizyeleri ba hatt-ı hümayun-ı şevketmakrun maktu olmağla işbu bin iki yüz otuz bir senesine mahsuben hilâf-ı hatt-ı şerif cizye mutalebesiyle mersume rencide olınmamak içün canib-i darbhane-i amireden işbu tezkere verildi. El-fakir es-Seyyid Abdurrahman nazır-ı darbhane-i amire hâlâ (mühür). 

Osmanlıca Kitaplar