Vech-i tezkere budur ki: Cezire-i Andra manastırı Aya ruhbanlarından mukaddema emanet vaz eylediğümüz üç yüz elli lidre ibrişim ve bir büyük sepet eşyamı ve bir küçük sepet eşyamı küçük sepet eşyamı ile kaynumuz Mehmed Ağa'ya mezbur Mehmed Ağa'ya mezbur manastır ruhbanları teslim eylemişdir ve teslim etdüklerinde bizüm dahi [...] olub ve üç yüz elli lidre ibrişimi dahi alub ba’de'l-yevm tezkerede tahrir olınan eşyadan üzrelerine bir akçe ve bir habbe kalmayub nizam olmadığı ecilden tezkere verildi. El-fakir Mehmed Andravi.

Osmanlıca Kitaplar