Osmanlıca Yazma Belgeler ve Çevirileri

yazma belge Osmanlı Türkçesinde Belli Başlı Belge Çeşitleri: Arz, Arz-ı Hal, Mektup, Buyruldu, Ferman, Fetva, Hüccet, Mahzar, Temessük, Tereke, Tezkere, Şukka, Ruus, İlam, Berat, Kaime, Takrir, Tevki, Ahidname, Vakıfname, Muahedename, Hududname, Fetihname, Temlikname, Kefaletname, Ruhsatname, Cevabname, Adaletname, Hüküm, Hükm-i Hümayun, Name-i Hümayun, Nişan-ı Hümayun, Hatt-ı Hümayun, Biti, Yarlığ, Alamet-i Şerif, Sebeb-i Tahrir, Menşur Beravat, Telhiz, Mürasele, Layiha, İcmal, Sicillat-ı Şeriye...

Osmanlıca Yazı Çeşitleri: Nesih, Sülüs, Celî Sülüs, Kufi, Rika, Divani, Celi Divani, Talik, Muhakkak, Tevki, İcazet, Siyakat, Reyhani, Müsenna, Tuğra.. Osmanlıca Yazı ÇeşitleriSülüs Kalemi Nesih Kalemi Muhakkak Kalemi Reyhani Kalemi Tevkî Kalemi Rik’a Kalemi Ta’lik Kalemi

Mahzar - Osmanlıca Belgeler

Osmanlıca Yazma Belgeler - Mahzar

Devletlü ve saadetlü ve izzetlü ve fukara ve zuafaya merhametlü sultanum hazretlerinün hak-i pay kem-ya misallarına zeyl-i kitabda mesturü'l-esami olan Kızılhisar fukaralarınun mahfil-i makalları bu dur ki: Cezire-i Andra'da vaki Panaya nam manastır rahibleri bu canibe gelüb takrir-i kelâm edüb 

Tereke Defteri - Osmanlıca Belgeler

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tereke Defteri

25 Cemaziyülevvel 1123 - 30/6/1711 - Cezire-i Andra kuralarından Banokasrı nam karye mütemekkinlerinden iken bundan akdem halik olan Yanuli nam halikün veraseti zevce-i metrukesi Francezko nam nasraniye ile babası Betakya ve anası İrini nam nasraniyeye münhasıra olduğı şer’an zahir ve mütebeyyen oldukdan sonra beyne'l-verese taksim ü tahrir olınan terekeleridir ki ber vech-i ati zikr olınur. Hurrire fi'l-yevmi'l-hamis ve'l-işrin min şehr-i Cemaziyülula

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

Bais-i tezkere oldur ki: Andra ceziresine tabi İstenyez karyesinden Aya Yorgi Bisti nam kenisenün divarları harabe müşrif olub tâmir içün taraf-ı şer’den izin taleb eyledüklerinde karye-i mezbur ehalilerinden sual olındukda fi'l-vaki zikr olınan kenisenün divarları harabe müşrif olub

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

Bais-i tahrir-i mürasele budur ki: Cezire-i Andra'da vaki Aya nam manastır kurbında vaki kenise mürur ve dühur ve şühur ile şiddet-i şitadan sakfı ve bâzı duvarları münhedim ve harab oldığından manastır keşişleri meclis-i şer’e gelüb }gelüb{ mezbur kenise mabedimüz olub 

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

Vech-i tezkere budur ki: Cezire-i Andra manastırı Aya ruhbanlarından mukaddema emanet vaz eylediğümüz üç yüz elli lidre ibrişim ve bir büyük sepet eşyamı ve bir küçük sepet eşyamı küçük sepet eşyamı ile kaynumuz Mehmed Ağa'ya mezbur Mehmed Ağa'ya

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

1231 [maliye] - 1/3/1816 - […] veled Nıkola Bahr-i Sefid'de kâin Andra ceziresi reayasınun cizyeleri ba hatt-ı hümayun-ı şevketmakrun maktu olmağla işbu bin iki yüz otuz bir senesine mahsuben hilâf-ı hatt-ı şerif cizye mutalebesiyle mersume rencide olınmamak içün

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

 7 C[emaziyülahir] [1]223 - 19/7/1808 - Bais-i terkim oldur ki: Der uhde-i iltizamumuzda olan Paşaliman kuralarından Bulgar nam karye derunında papa İyakovoz nam papas mağaza bina eylemesi içün tarafumuzdan izn iltimas etmekle mesfurün mağaza yapmasına

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

1216 [maliye] - 1/3/1802 - Nilos veled-i Linardo. Bahr-i Sefid'de Andra ceziresi reayalarınun cizyeleri ba hatt-ı hümayun maktu olmağla bin iki yüz on altı senesine mahsuben hilâf-ı hatt-ı şerif mesfurun cizye mutalebesiyle rencide olınmamak içün işbu tezkere verildi. 

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

23 Safer 1204 - 1/11/1789 - Vech-i tahrir-i huruf budur ki: İşbu bin iki yüz dört senesi mah-ı Saferi'l-hayr yiğirmi üçinci güni bir kıt’a çernik tabir olınur sefineye mutasarrıf olan Andralı Nikolaki reis mutasarrıf oldığı sefinesini işbu darende-i tezkere Tomaz oğlı Nikolaki zimmiye

[12 3 4 5  >>