Osmanlıca Yazma Belgeler ve Çevirileri

yazma belge Osmanlı Türkçesinde Belli Başlı Belge Çeşitleri: Arz, Arz-ı Hal, Mektup, Buyruldu, Ferman, Fetva, Hüccet, Mahzar, Temessük, Tereke, Tezkere, Şukka, Ruus, İlam, Berat, Kaime, Takrir, Tevki, Ahidname, Vakıfname, Muahedename, Hududname, Fetihname, Temlikname, Kefaletname, Ruhsatname, Cevabname, Adaletname, Hüküm, Hükm-i Hümayun, Name-i Hümayun, Nişan-ı Hümayun, Hatt-ı Hümayun, Biti, Yarlığ, Alamet-i Şerif, Sebeb-i Tahrir, Menşur Beravat, Telhiz, Mürasele, Layiha, İcmal, Sicillat-ı Şeriye...

Osmanlıca Yazı Çeşitleri: Nesih, Sülüs, Celî Sülüs, Kufi, Rika, Divani, Celi Divani, Talik, Muhakkak, Tevki, İcazet, Siyakat, Reyhani, Müsenna, Tuğra.. Osmanlıca Yazı ÇeşitleriSülüs Kalemi Nesih Kalemi Muhakkak Kalemi Reyhani Kalemi Tevkî Kalemi Rik’a Kalemi Ta’lik Kalemi

Arz - Osmanlıca Belgeler

Osmanlıca Yazma Belgeler - Arz

Zilkade 1157 - 25/11/1744 - Der-i devlet-i mükkibe arz-ı dai budur ki: Cezire-i Sakız muzafatından Andra ceziresinde vaki Panayiya Zodoho Piyi nam manastır rahibleri meclis-i şer’e gelüb şöyle tazallüm-i hal eylediler ki manastır-ı mezburün yiğirmi üç bin yedi yüz elli akçe ber vech-i 

Arz - Osmanlıca Belgeler

Osmanlıca Yazma Belgeler - Arz

Evail Ramazan 1033 - 7/6/1624 - Dergâh-ı felek-rifat ve bargâh-ı gerdun-rütbet türabına arz-ı bende-i bi-kudret oldur ki: Cezire-i Andra kazasında vaki Aya nam manastır ruhbanlarınun reisleri olan papa Makaryo nam rahib meclis-i şer’de tabir-i meram kılub cezire-i merkumede vaki ruhban taifesinden papa Franceşko

<<  14 15 16 17 18 [19