Osmanlıca Yazma Belgeler ve Çevirileri

yazma belge Osmanlı Türkçesinde Belli Başlı Belge Çeşitleri: Arz, Arz-ı Hal, Mektup, Buyruldu, Ferman, Fetva, Hüccet, Mahzar, Temessük, Tereke, Tezkere, Şukka, Ruus, İlam, Berat, Kaime, Takrir, Tevki, Ahidname, Vakıfname, Muahedename, Hududname, Fetihname, Temlikname, Kefaletname, Ruhsatname, Cevabname, Adaletname, Hüküm, Hükm-i Hümayun, Name-i Hümayun, Nişan-ı Hümayun, Hatt-ı Hümayun, Biti, Yarlığ, Alamet-i Şerif, Sebeb-i Tahrir, Menşur Beravat, Telhiz, Mürasele, Layiha, İcmal, Sicillat-ı Şeriye...

Osmanlıca Yazı Çeşitleri: Nesih, Sülüs, Celî Sülüs, Kufi, Rika, Divani, Celi Divani, Talik, Muhakkak, Tevki, İcazet, Siyakat, Reyhani, Müsenna, Tuğra.. Osmanlıca Yazı ÇeşitleriSülüs Kalemi Nesih Kalemi Muhakkak Kalemi Reyhani Kalemi Tevkî Kalemi Rik’a Kalemi Ta’lik Kalemi

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

 1197 [maliye] - 1/3/1783 - Bais-i tahrir-i huruf oldur ki: İşbu bin yüz doksan yedi senesine mahsuben uhdemüzde olan Andra ceziresinde vaki Agyos Nikolo nam manastırınun aşarı maktu olub sene-i mezbure mahsub kadimden berü maktu oldığı kadimden elli guruş bedel ile 

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

 1193 [maliye] - 1/3/1779 - Petro veled-i Mihali. Uzun boylı kara bıyıklı tıraşdır. Sene 1193. Ba inha-ı kocabaşı. Bahr-i Sefid'de vaki Andıra ceziresi reayalarınun cizyeleri ba ferman-ı ali maktu olmağla bin yüz doksan üç senesine mahsuben mesfur hilâf-ı emr-i ali 

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

13 R[ebiyülahir] [1]191 - 10/5/1777 - Bais-i tenmik-i namıka budur ki: Cezire-i Sakız kazası muzafatından Andıra ceziresinde vaki İstenyes karyesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem mürd olan Mihalaki Bisti nam halikün veresesine intikal eden terekesinün 

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

1181 [maliye] - 1/3/1768 - Mihali veled-i İstamatelo. Uzun boylı darı bıyıklı tıraşdır. Sene 1181. Andra ceziresi reayasınun cizyeleri ba ferman-ı ali maktu olmağla işbu bin yüz seksen bir senesine mahsub merkum cizyesini maktuan voyvodaları tarafına eda etmekle

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

15 Şevval 1178 - 27/3/1765 - Bais-i mürasele budur ki: Cezire-i Andra kuralarından Arna nam karyede mütemekkinlerinden papa Yorgi Ksazahtilo huzur-ı şer’e gelüb takrir-i kelâm eyledi ki karye-i mezburün hududında Aprovatu nam mahalde bir kiliseyi

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

18 [Şevva]l 1177 - 9/4/1764 - Bais-i namıka oldur ki: Andra ceziresi kuralarından İsteni nam karye mütemekkinlerinden iken bundan akdem mürd olan Mihal Loğofeti nam nasraninün resm-i kısmetin tarafumuza da ber mutad-ı kadim ahz olınub yedine tezkere verilmişdir.

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

 25 S[afer] 1176 - 4/9/1762 - Bais-i namıka oldur ki: Andra kuralarından Arna karyesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem mürd olan papadya papa Yorgi Vulahi nam halikün resm-i kısmeti tarafumuza eda şüd. Fi 25 S(afer) sene 1176. (mühür: İbrahim) 

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

1 [Şevva]l [1]175 - 14/4/1762 - Bais-i namıka oldur ki: Arna karyesine tabi Katakelo nam karye mütemekkinlerinden iken bundan akdem mürd olan Marğarita bint Yani nam halikün resm-i kısmeti ber mutad-ı kadim tarafumuzdan ahz şüd. Fi gurre-i (Şevva)l sene [1]175. (mühür: İbrahim). 

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

15 R[ebiyül]e[vvel] 1172 - 5/11/1758 - Bais-i tezkire budur ki: İstinyöz nam karye mütemekkinlerinden iken bundan akdem mürd olan Asimina nam halikenün ber mutad-ı kadım resm-i kısmetin ba’de'r-ruye ahz <ü> kabz olınub yed-i vereselerine işbu tezkire verildi.

<<  1 [23 4 5 6  >>