Osmanlıca Yazma Belgeler ve Çevirileri

yazma belge Osmanlı Türkçesinde Belli Başlı Belge Çeşitleri: Arz, Arz-ı Hal, Mektup, Buyruldu, Ferman, Fetva, Hüccet, Mahzar, Temessük, Tereke, Tezkere, Şukka, Ruus, İlam, Berat, Kaime, Takrir, Tevki, Ahidname, Vakıfname, Muahedename, Hududname, Fetihname, Temlikname, Kefaletname, Ruhsatname, Cevabname, Adaletname, Hüküm, Hükm-i Hümayun, Name-i Hümayun, Nişan-ı Hümayun, Hatt-ı Hümayun, Biti, Yarlığ, Alamet-i Şerif, Sebeb-i Tahrir, Menşur Beravat, Telhiz, Mürasele, Layiha, İcmal, Sicillat-ı Şeriye...

Osmanlıca Yazı Çeşitleri: Nesih, Sülüs, Celî Sülüs, Kufi, Rika, Divani, Celi Divani, Talik, Muhakkak, Tevki, İcazet, Siyakat, Reyhani, Müsenna, Tuğra.. Osmanlıca Yazı ÇeşitleriSülüs Kalemi Nesih Kalemi Muhakkak Kalemi Reyhani Kalemi Tevkî Kalemi Rik’a Kalemi Ta’lik Kalemi

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

24 M[uharrem] 1172 - 16/9/1758 - Bais-i namıka oldur ki: İsteynez karyesi kurbında Takşarki nam kenisenün poryaz tarafından bir mıkdar divarı hedm olmağla bi-lâ tevsi ve lâ-terfi vaz-ı kadimi üzre taraf-ı şer’den izin taleb etmeğin vaz-ı kadiminden ziyade olmamak üzre

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

1159 [maliye] - 1/3/1746 - İstamatelo veled-i Mihali. Uzun boylı gök alagözli tıraşdır. Bais-i tahrir-i huruf budur ki: Bahr-ı Sefid cezirelerinden ber vech-i malikâne mutasarrıf olduğumuz Andra ceziresinün ruus cizyesi maktu olub mal-ı maktuların beher sene tarafumuza tamamen eda ve teslim

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

 1157 [maliye] - 1/3/1744 - Bais-i tezkere oldur ki: İşbu bin yüz elli yedi senesi işbu hafız-ı tezkere İstamatelo Bisti nam zimminün kocabaşılar ve yazıcılarun defterleri mucebince mal-ı miriden ve kapudan paşa haracından ve vilayet harcından üzrine isabet eden yalnız yüz dokuz gur

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

 1157 [maliye] - 1/3/1744 - Bais-i tahrir-i huruf oldur ki: İşbu bin yüz elli yedi senesinde Andra ceziresinde Arna nam karyenün mal-ı maktularına mahsub olmak üzre kocabaşıların yedinden ale'l-hesab yalnız üç yüz on iki vukiye ipek alınub yedlerine işbu tezkere verildi. 

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

1157 [maliye] - 1/3/1744 - Bais-i tahrir-i huruf oldur ki: İşbu bin yüz elli yedi senesi cezire-i Andra'da vaki Aya nam manastır ba-ferman-ı ali maktu olmağıyla mesfurler sene-i merkumde ferman mucebince üzrelerine edası lâzım gelen mal-ı maktuların tamamen tarafuma eda ve teslim

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

8 S[afer] 1156 - 23/3/1743 - Vech-i tahrir-i huruf budur ki: İşbu bin yüz elli altı senesine mahsub Andra ceziresinde vaki Ayoya manastırı maktu vech-i meşruh üzre tamamen kabz olınmağla yedine mamulunbih tezkere verildi. Âhardan kimesne mani olmaya. Tahriren fi 5 S(afer). Sene 1156. El-fakir Hasan Salıh (mühür). 

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

Cemaziyülevvel 1149 - 27/8/1736 - Bais-i tezkere budur ki: Aya nam manastırın baş baş papazı meclis-i şer’e gelüb Aya nam kilisenün dısın ve içinide yapmak içün destur alub bildürüb gerek için ve gerek dışına yine yadırmak içün yedine işbu izin tezkere verilmişdir kimesne mani olmamak içün.

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

3 Safer 1148 - 14/6/1735 - Bais-i namıka oldur ki: Andıra ceziresinde vaki Aya nam manastırun mürur-i eyyam ile poyraz tarafında vaki divarı ile üç aded odaları harabe müşrif olmağla tâmiri içün hâlâ manastır-ı merkum gumenosı olan Ignatyo veled-i Todori nam rahib kibel-i şer’den

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

 28 Ramazan 1145 - 3/2/1733 - Bais-i tezkere budur ki: Bahr-i Sefid cezirelerinden Andıra ceziresi kuralarından Piça nam karye mütemekkinlerinden Vasılaki nam nasraninün müzevvecesi Eleni nam nasraniye mürd olub halikün eşyaların mutad-ı kadim üzre resm ü kısmeti ahz alınub 

<<  1 2 [34 5 6 7  >>