Osmanlıca Yazma Belgeler ve Çevirileri

yazma belge Osmanlı Türkçesinde Belli Başlı Belge Çeşitleri: Arz, Arz-ı Hal, Mektup, Buyruldu, Ferman, Fetva, Hüccet, Mahzar, Temessük, Tereke, Tezkere, Şukka, Ruus, İlam, Berat, Kaime, Takrir, Tevki, Ahidname, Vakıfname, Muahedename, Hududname, Fetihname, Temlikname, Kefaletname, Ruhsatname, Cevabname, Adaletname, Hüküm, Hükm-i Hümayun, Name-i Hümayun, Nişan-ı Hümayun, Hatt-ı Hümayun, Biti, Yarlığ, Alamet-i Şerif, Sebeb-i Tahrir, Menşur Beravat, Telhiz, Mürasele, Layiha, İcmal, Sicillat-ı Şeriye...

Osmanlıca Yazı Çeşitleri: Nesih, Sülüs, Celî Sülüs, Kufi, Rika, Divani, Celi Divani, Talik, Muhakkak, Tevki, İcazet, Siyakat, Reyhani, Müsenna, Tuğra.. Osmanlıca Yazı ÇeşitleriSülüs Kalemi Nesih Kalemi Muhakkak Kalemi Reyhani Kalemi Tevkî Kalemi Rik’a Kalemi Ta’lik Kalemi

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

29 Şaban 1145 - 3/2/1733 - Bais-i tezkere budur ki: İşbu darende-i sahife cezire-i Andıra kuralarından Arna nam karye sakinlerinden papa Yorgi Eksadahtilo nam papazın oğlı Todori mürd olub gelini Asimina nasraniye birle zimmetlerini birbirleri ile ibra ve ibka edüb 

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

1136 [maliye] - 1/3/1724 - Vech-i tahrir-i huruf budur ki: Bin yüz otuz altı senesine mahsub uhdemüzde olan Andıra ceziresi manastırlarından Aya manastırı ruhbanları mutad-ı kadim üzre maktuların tarafumuza eda ve teslim eyledüği ecilden yedlerine eda tezkeresi verilmişdir.

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

20 Muharrem 1135 - 20/10/1722 - Mesi karyesi sakinlerinden bundan akdem fevt olan papa Mihal veled-i papa Matyo nam papazun kısmeti görilüb yedine tezkere verildi vakt-i hacetde ihticac edine. Mah-ı Muharrem fi 20 sene 1135. El-fakir Hasan naib-i Andra (mühür).

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

10 Cemaziyülahir - 8/4/1720 - Bais-i tezkere oldur ki : Aya tabir olınur manastırun çan vaz etdükleri mahalden birkaç taş münhedim olmağla taraf-ı şer'den tâmiri içün ve ağartmak içün ve mezbur manastır hariçinde Aya Andoni tabir olınur kilisenün dahi mevzi-i çan olan mahallin

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

1128 [maliye] - 1/3/1716 - Bais-i tahrir-i huruf budur ki: Kadim-i eyyamdan berü veregeldiği Dimitri Kayri maktusı yenmişdir işbu mehall-i şerh verildi. Sene 1128. El-fakir Mustafa Ağa voyvoda (te)mm(e) (mühür).  

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

1128 [maliye] - 1/3/1716 - Bais-i huruf oldur ki: Bin yüz yiğirmi sekiz senesinün maktusın kadim-i eyyamdan veregeldükleri üzre biz hi maktu olmak üzre yalnız maktuların alub tarafumuzdan işbu tezkere verildi. Sene 1128. El-fakir Mustafa Ağa voyvoda (te)mm(e) (mühür).  

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

 1125 [maliye] - 1/3/1713 - Vech-i tahrir-i huruf budur ki: İşbu bin yüz yiğirmi beş senesinde mahsub olmak üzre Andra çeziresinde olan Aya manastırun ber vech-i maktu olan ikiyüz altmış guruş senede eda ederken bu sene-i mübarekde tarafumuza tamamen eda ve teslim eyledükleri

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

Ramazan 1120 - 3/11/1708 - Vech-i tahrir-i tezkere budur ki: Andra nahiyesine tabi Piça karyesinde vaki Panaya Kataşirti nam kenisenün mütevellisi Şağodoş nam rahib meclis-i şer’de şöyle takrir-i kelâm birle isticaze eyledi ki kenise-i mezburün ve divarından birkaç taş sakıt olmuşdur

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

1119 [maliye] - Vech-i tahrir-i huruf budur ki: İşbu bin yüz on dokuz senesinde mahsub olmak üzre uhdemüzde olan cezire-i Andıra'ya tabi manastır-ı Aya ruhbanlarınun be-her sene üzrelerine edası lâzım gelen suret-i defterde kayd olan iki yüz altmış beş buçuk esedi guruş 

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>