Osmanlıca Yazma Belgeler ve Çevirileri

yazma belge Osmanlı Türkçesinde Belli Başlı Belge Çeşitleri: Arz, Arz-ı Hal, Mektup, Buyruldu, Ferman, Fetva, Hüccet, Mahzar, Temessük, Tereke, Tezkere, Şukka, Ruus, İlam, Berat, Kaime, Takrir, Tevki, Ahidname, Vakıfname, Muahedename, Hududname, Fetihname, Temlikname, Kefaletname, Ruhsatname, Cevabname, Adaletname, Hüküm, Hükm-i Hümayun, Name-i Hümayun, Nişan-ı Hümayun, Hatt-ı Hümayun, Biti, Yarlığ, Alamet-i Şerif, Sebeb-i Tahrir, Menşur Beravat, Telhiz, Mürasele, Layiha, İcmal, Sicillat-ı Şeriye...

Osmanlıca Yazı Çeşitleri: Nesih, Sülüs, Celî Sülüs, Kufi, Rika, Divani, Celi Divani, Talik, Muhakkak, Tevki, İcazet, Siyakat, Reyhani, Müsenna, Tuğra.. Osmanlıca Yazı ÇeşitleriSülüs Kalemi Nesih Kalemi Muhakkak Kalemi Reyhani Kalemi Tevkî Kalemi Rik’a Kalemi Ta’lik Kalemi

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

1118 [maliye] - 1/3/1707 - Vech-i tahrir-i huruf budur ki: İşbu bin yüz on sekiz senesinde uhdemüzde olan Andra ceziresinde tabi manastır-ı Aya ruhbanlarınun maktularından haric olan emlâk arazılarınun hasıl olan aşar ve rüsumatların kendi iradetleri ve hüsn-i rızaları üzre

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

1117 [maliye] - 1/3/1706 - Vech-i tahrir-i huruf budur ki: İşbu bin yüz on yedi senesinde mahsub olmak üzre uhdemüzde olan Andıra ceziresinde vaki manastır-ı Aya'nun üzrelerine edası lâzım gelen maktuları içün [...] ikrarları üzre yedlerinden iki yüz altmış beş buçuk esedi guruş alub kabz eyledük.

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

1115 [maliye] - 1/3/1704 - Vech-i tahrir-i huruf budur ki: İşbu bin yüz on beş senesinde mahsu[b olmak] üzre cezire-i Andıra'da vaki Aya manastırın üzrelerine be-her sene edası lâzım maktuların ruhbanları yedinden iki yüz altmış beş buçuk esedi guruş bi't-tamam alub kabz eylediğimiz

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

15 Safer 1114 - 30/6/1702 - Bais-i tahrir-i huruf budur ki: Fi'l-asıl derya-yi Bahr-i Sefid'de vaki Midillü nam cezire sükkânından olub hâliyâ medine-i Sakız'a tabi cezire-i Andra'da müsafiren sakin olan Dimitri veled-i Kostatın nam zimmi meclis-i şer-i enverde yine cezire-i mezbure sükkânından

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

10 Safer 1111 - 28/7/1699 - Vech-i tahrir-i huruf oldur ki: Cezire-i Andra'da Arna nam karyede sakin Nikolo veled-i Pedro ve sakine zevcesi Sosora veled-i Zima nam zimmiler mürd olub vereseleri yedinden resm-i kısmetleri alınub yedlerine işbu tezkere verildi ki kimesne rencide eylemeye.

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

21 Zilkade 1110 - 10/6/1699 - Vech-i tahrir-i huruf oldur ki: Cezire-i Andra'da Stenes nam karye sakin olan Gani veled-i Yorğaki mürd olub halik-i mezburün veresesinden resm-i adiyesin alub yedine işbu tezkere verildi ki kimesne müdahale eylemeye. 

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

1106 [maliye] - 1/3/1695 - Vech-i tezkere budur ki: Bin yüz altı senesinde ferman-ı padişahi ile mutasarrıf olduğumuz hâliyâ cezire-i Andra sancağumuzda olan Aya büyük manastırınun mutad-ı kadim üzre papazı yedinden iki yüz altmış beş guruş tarafumuza eda etmeğin 

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

Zilkade 1101 - 27/7/1690 - Bais-i tahrir-i huruf budur ki: Bin yüz senesinde Aya manastırından Pehlivan Mustafa Bey alduğı iki yüz altmış beş guruş teskeresi mucebince işbu teskere mukabelesine verilüb tekseresi (sic) rica edüb müraselinde muhasebe görile el-vaki fi şehr-i Zilkade. 

Tezkere - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Tezkere

1097 [maliye] - 1/3/1686 - Mezbur manastır-ı Aya ve Pandokratora işbu bin doksan yedi senesinün maktuların ki iki yüz altmış beş buçuk guruş eder bi't-tamam kabz eyledüğümüzde yedlerine işbu tezkere verilmişdir. El-fakir Mehmed. 

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>