Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

frdn Cinar

Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu :

Alanında sağlıklı tek kaynak olma niteliğini taşıyan katalog 23.920’ye kadar numaralanmış kitaplardan oluşan asıl bölümle 25.554’e kadar ulaşan bir ek bölümden meydana gelmiştir. Detaylı bilgi için bakınız

Zükûr Rüşdiye Mekâtibine Mahsûs Birinci İlm-i Hâl

1. Baskı Yeri: İstanbul
HYıl: 1316
MYıl: 1899
Matbaa: Matbaa-i Âmire

Zükûr ve İnas İbtidaiye ve Rüşdiye ile Mekâtib-i İdadiye Dahilinde Bulunan Rüşdiye Sınıflarına ve Bi’l-Umûm Mekâtib-i İdadiyeye Mahsûs Ders Kitâbları Cetvelidir

Baskı Yeri: İstanbul
RYıl: 1326

Zükûr ve İnasa Mahsûs Dahilî ve Haricî Mekteb-i Nümûne-i Terakkinin Talimât-ı Esasiyesidir

Baskı Yeri: İstanbul
HYıl: 1305
MYıl: 1888

Zükûr ve İnasa Mahsûs Dahilî ve Haricî Mekteb-i Nümûne-i Terakkinin 1308 Senesi Tevzi-i Mükâfat Cetveli

Baskı Yeri: İstanbul
HYıl: 1309

Zükûra Mahsûs İngiliz Mektebi. 1330-1331

Baskı Yeri: İstanbul
RYıl: 1330
MYıl: 1914
Matbaa: Fratelli Haym Matbaası

Zükûra Mahsûs Mekteb-i Burhan-i Terakkinin Talimât-ı Esasiyesi

Baskı Yeri: İstanbul
HYıl: 1312
MYıl: 1895

Zükür ve İnasa Mahsûs Dahilî ve Haricî Mekteb-i Nûmune-i Terakkinin 1306 Senesi Haziranının Yirmi Yedinci Çarşamba Günü İcra Olunan Tevzi-i Mükâfat Resmine Mahsûs Cetveldir

Zürraın Rejiye ve Rejinin Zürraa Karşı Olan Hukuk ve Vezâifine ve Ahkâm-ı Cezaiyeye Dair Nizamnâmedir. Réglemet sur les Droits et Devoirs Des Cultivateurs .. Débitants Envers La Régie Et Sur Les Dispositions

Zülfikar Bey’in Ceylanı

Yazar: Süleyman Tevfik
Baskı Yeri: İstanbul
RYıl: 1341
MYıl: 1925

<<  1 [23  >>